Our services

Длъжностно лице по защита на личните данни (DPO as a Service)

GDPR въвежда изискване по отношение на някои администратори на лични данни да разполагат задължително с длъжностно лице по защита на данните, което отговаря изрично за начина, по който събирате и обработвате данни. Data Team има готовност да предостави за целите на Вашата компания външен консултант, който да изпълнява функциите на DPO, в случай че нямате организационна възможност да назначите такъв.

Документална и договорна организация

След изготвяне на одитния доклад за Вашата компания, екипът на Data Team съставя цялата необходима вътрешна документация, политики и формуляри за съответствие с GDPR, необходими в дейността на Вашата компания. Нашите услуги включват също преглед на съществуващите договори и споразумения, сключени от Вашата компания, за да идентифицираме какви задължения сте поели и какви права имате по силата на тях.

Привеждане на IT системите в съответствие с GDPR

Всички IT системи на Вашата компания, независимо дали става въпрос за компютрите в офиса Ви или смартфона в ръката на служителите Ви, крият рискове за опазването на личните данни, които Вашата компания събира и обработва в процеса на работа. Екипът на Data Team ще извърши проверка на IT сигурността на Вашите системи, за да бъдете уверени, че събираните от Вас личните данни на Вашите устройства са на сигурно място.

Обучение на служители

Много компании вече изискват пълна поверителност от своите служители, с оглед новите изисквания, въведени с GDPR. Ние в Data Team вярваме, че качественото обучение на служителите е най-добрият начин за повишаване на сигурността на данните във Вашата компания. Затова при запитване от Ваша страна предлагаме организирането на насочени обучения, с оглед спецификата и времевите възможности на Вашия бизнес.

Одит

Първата стъпка по прилагането на GDPR е преглед на всички текущи практики за обработване на лични данни, установени във Вашата компания. Екипът на Data Team ще Ви съдейства да изясните ролята на Вашата компания като администратор на лични данни, какъв вид лични данни можете да събирате и на кои аспекти от защитата на данни следва да обърнете засилено внимание. Одитният доклад на Data Team включва всички открити проблемни сфери и предложенията за тяхното ефективно решение.